O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O23

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

 

 

 


-ประมวณจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565

-ประมวณจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ


เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2565

 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล