O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2566

 

 


 

- การทำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ