O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O17)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของกองคลัง  ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
แบบสำรวจควมมพงพอใจผรบบรการของกองคลง 0001

 

แบบสำรวจควมมพงพอใจผรบบรการของกองคลง 0002

 

แบบสำรวจควมมพงพอใจผรบบรการของกองคลง 0003

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจการให้บริการ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 


 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองไฮ 2564

-รายงานผลการประเมินวามพึงพอใจของประชาชน2564


- แบบสำรวจความพึงพอใจในการชำระภาษี