คู่มือประชาชน/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 

-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การรับชำระภาษีป้าย

-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียความพิการ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ