O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม O40

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ารขับเคลื่อนจริยธรรม  ปี2566

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล