รายงานและติดตามประเมินผลงาน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

รายงานและติดตามประเมินผลงาน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

1รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
 
2รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)