O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O36

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566

 

 -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564 อบตหนองไฮ

- ประกาศ อบต.หนองไฮฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)