ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 7
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 21
ประกาศ อบต.หนองไฮ: แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 43
ประกาศ อบต.หนองไฮ : เรื่อง รายงงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 39
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 207
ประกาศฯ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เขียนโดย Super User 307
ประกาศอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เขียนโดย Super User 282
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 278
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 292
ประกาศ: การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 290